Erfrecht in Spanje tweede woning

 • Homepage
 • Erfrecht in Spanje tweede woning
For Sale in Marbella

Erfrecht en uw woning in Spanje

Als u gehuwd bent en u heeft kinderen (en geen testament) is de wettelijke verdeling van toepassing. Dit betekent dat de langstlevende eigenaar wordt van alle activa en passiva, en dat de kinderen hun erfdeel krijgen in de vorm van een vordering.

Motieven om een testament te maken:

 • een executeur benoemen
 • een afwikkelingsbewind instellen zodat
 • een voogd en een bewindvoerder benoemen ten behoeve van jonge kinderen
 • een uitsluitingclausule (zodat uw erfenis "in de familie blijft")
 • een "rampenclausule" maken voor het geval niemand van uw gezin overblijft
 • een regeling voor het al dan niet gelijk trekken van gedane schenkingen
 • besparing van Erfbelasting (successierechten)

Erfrecht voor Nederlanders met bezit in Spanje
Als u gedurende vijf jaar of langer uw gewone verblijfplaats in Spanje heeft en in Nederland, langer dan vijf jaar, bent uitgeschreven dan is, bij overlijden, in principe het Spaanse erfrecht van toepassing. U kunt echter steeds kiezen dat het Nederlandse recht van toepassing zal zijn bij overlijden door een rechtskeuze voor het Nederlandse erfrecht op te nemen in uw testament, op grond van het Haags Verdrag.

Spaans erfrecht
Het is absoluut onjuist dat Spaans erfrecht automatisch van toepassing is wanneer Nederlanders Spaans onroerend goed in bezit hebben. Het Spaanse Burgerlijk Wetboek geeft expliciet aan dat het nationaliteitsbeginsel geldt om te bepalen welk nationaal erfrecht van toepassing is, wanneer een buitenlander komt te overlijden in Spanje. Een met WSBA samenwerkende jurist kan u informeren over de werking van het Spaanse erfrecht wanneer op uw nalatenschap, gelet op de voorwaarden van het Haags Erfrechtverdrag 1989, het Spaans erfrecht van toepassing is.

Testament
Afhankelijk van persoonlijke omstandigheden is het maken van een testament raadzaam in Nederland en/of in Spanje; Het is altijd raadzaam om één testament, naar Nederlands erfrecht, te hebben voor alle bezittingen in en buiten Spanje. Het Spaanse erfrecht kent bijv. niet dezelfde langstlevendenbescherming, zoals Nederland, dat kent.

Langstlevende testamenten in Spanje 
 Een met WSBA samenwerkende jurist kan u informeren u over de diverse langstlevende testamentvormen naar Nederlands erfrecht.

Herroepen/wijzigen testament
Elk testament kan op elk moment in Nederland of Spanje worden gewijzigd of worden herroepen. Dit gebeurt door het maken van een nieuw testament naar Nederlands erfrecht.

Testament vernieuwen
Het is overigens verstandig regelmatig (eens in de vijf jaar) het testament door te nemen en zonodig te vernieuwen. Uw omstandigheden (samenstelling van uw vermogen of van de familie) kunnen veranderd zijn. Ook kunnen wetswijzigingen reden zijn om uw testament aan te passen.

Wat gebeurt er met het testament na uw dood?
Alleen uw laatste testament geldt. D.w.z. als u tussentijds bij een (Nederlandse of Spaanse) notaris het testament hebt laten veranderen, geldt alleen het laatste testament.

Testament in Spanje
Een testament, met rechtskeuze voor Nederlands erfrecht, is o.m. noodzakelijk voor iedere Nederlander met bezit in Spanje;

 • die langer dan vijf jaren is uitgeschreven in Nederland, zonder testament en/of;
 • die nu een Spaans testament (naar Spaans erfrecht) heeft opgemaakt en/of;
 • die een eerder testament (in Nederland) heeft opgemaakt, daterend van vóór 1 januari 2003 en/of;
 • waarvan de erfgenamen volgens de wet niet de personen zijn, aan wie men zijn/haar bezittingen (in Spanje en/of in Nederland) wil nalaten en/of;
 • die "ongehuwd" of "ongeregistreerd" samenwoont en zijn/haar partner wil laten delen in de nalatenschap en/of;
 • die een testament gemaakt heeft, waarvan de inhoud aanpassing behoeft, al dan niet met het oog op besparing van Erfbelasting en/of;
 • die alleen staat (dus geen familie (meer) heeft).

Afwikkeling van Spaanse nalatenschappen en testamenten
- De procedure voor het afwikkelen van een nalatenschap in Nederland en Spanje kent de volgende onderdelen: het afgeven van de verklaring van erfrecht, de akte van verdeling, het indienen van de successieaangifte en de definitieve verdeling van alle goederen over de erfgenamen.
- In de dagelijkse praktijk bestaat nog wel eens verwarring rondom de begrippen erfrecht en Erfbelasting. Daarom is het goed om de twee begrippen hieronder uiteen te zetten. Het erfrecht regelt de overgang van de bezittingen en schulden van erflater op de erfgenamen. De Erfbelasting is de belasting op een erfenis, die de erfgenamen zouden moeten betalen bij overlijden van de erflater.

Bron: FLORES Juridisch advies

Erfbelasting (voorheen: successierechten) in Nederland.

Per 1 januari 2010 zijn de tarieven fors omlaag gegaan, de vrijstellingen voor partners en kinderen groter geworden en ook het erven van een onderneming fiscaal gunstiger geworden. Door de aanpassingen komen er minder kinderen en partners in aanraking met deze belasting. De wet is eenvoudiger en inzichtelijker door vermindering van het aantal tarieven.

Vrijstellingen en tarieven:
• De vrijstelling van Erfbelasting voor partners bedraagt 600.000 euro;
• De vrijstelling van Erfbelasting voor kinderen bedraagt 19.000 euro;
• De tarieven voor partners en kinderen bedragen 10 procent over de eerste 118.000 euro en 20 procent over het restant;
• De tarieven voor "derden" zoals neven en nichten bedragen 30 procent over de eerste 118.000 euro en 40 procent over het restant;
• Het erven van een onderneming met een waarde tot 1 miljoen euro is voor 100 procent vrijgesteld. Voor ondernemingen die meer waard zijn, geldt voor het meerdere een vrijstelling van 83 procent.

Bron: Bolscher Van der Brug Huzink Notarissen

Successierechten TOT 80% - planning noodzakelijk
(Voordeel van de gezamenlijke aankoop van een woning in Spanje)

Indien een Nederlander (niet inwoner van Spanje) overlijdt dan is over het vermogen dat zich op Spaanse bodem bevindt het Spaanse erfrecht en successierecht van toepassing. In de praktijk kan dit tot vervelende problemen lijden wat betreft de afwikkeling van de nalatenschap. Door het zorgvuldig opstellen van een testament in Spanje kunnen veel problemen worden voorkomen. Wat betreft de heffing van successierechten over in Spanje gelegen vermogen (huizen, banktegoeden, effecten etc.)  is Spanje gerechtigd belasting te heffen.

Vrijstellingen

De vrijstellingen hangen af van de tariefgroep. Een schenking leidt niet tot een vrijstelling. De groepen met hun vrijstellingen zijn de volgende:

Groepen naar verwantschap:
I: descendenten (wettelijk, natuurlijk, niet natuurlijk), geadopteerd jonger dan 21 jaren: €3.990,72 voor elk jaar minder dan 21 met een maximum van €47.858,59 
II: descendenten ouder dan 21 jaar; echtgenoten; ascendenten of adoptieouders ongeacht de leeftijd: € 15.956,87
III: zijtak in de 2º en 3º graad: € 7.993,46
IV: de anderen bijv. de zijtak in de 4º graad of hoger: 0,-

Tarieven
De hoogte van de Spaanse successietarieven bedragen voor de eerste schijf 7,65 procent tot maximaal 34 procent voor de hoogste schijf. De hoogste schijf gaat uit van een waarde boven de 797.555 euro.Deze tarieven kunnen nog eens vermenigvuldigd worden met 1,05 indien het vermogen van de erfgenaam voor het overlijden meer dan 402.678 Euro bedraagt. De tarieven worden zelfs met 2 tot 2,4 vermenigvuldigd als de woning wordt geërfd door een niet-familielid.In de Spaanse successieaangifte moet overigens de werkelijke waarde van de woning worden aangegeven. Het is tegenwoordig in de meeste Spaanse Gemeenten mogelijk om te vragen wat de waarde is van het onroerend goed voor de successie, schenkingsrecht en de overdrachtsbelasting; deze waarde is soms lager dan de echte marktwaarde, maar het is toegestaan deze te gebruiken voor genoemde belastingen. Ook hier geldt weer dat schulden aangegaan ter verwerving van de Spaanse woning in beginsel in mindering kunnen worden gebracht op de waarde van die woning.